Valberedning

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med aktieägare avses även kända ägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande som inte får vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om; val av ordförande vid stämman, antal ledamöter och revisor, arvode till styrelse och revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt principer för hur valberedningen ska utses och instruktioner för valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2024

 Till ledamöter i Litiums valberedning har utsetts:

  • Daniel Gerlach, representerar Fastpartner
  • Stefan Sundblom, representerar Swedbank Robur
  • Johan Rutgersson, representerar ägargruppering bestående av Micael Wiklander/Evert Capital, Mikael Lindblom och Johan Rutgersson/Dewell (tidigare utsedd representant Micael Wiklander har lämnat valberedningen)
  • Håkan Nylander, styrelsens ordförande i Litium

Valberedningen har, inom sig, utsett Daniel Gerlach till ordförande.