Valberedning

Valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna vid utgången av det tredje kvartalet respektive år. Med aktieägare avses även kända ägargrupperingar. Styrelsens ordförande ska årligen kontakta de aktieägare som äger rätt att utse ledamot. Namnen på valberedningens ledamöter och namnen på de aktieägare som har utsett ledamöterna ska offentliggöras senast tre månader före årsstämman. Valberedningen utser inom sig en ordförande som inte får vara styrelsens ordförande.

Valberedningens uppgifter är att, i förekommande fall, inför kommande bolagsstämma lämna förslag till beslut om; val av ordförande vid stämman, antal ledamöter och revisor, arvode till styrelse och revisor, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, val av revisor samt principer för hur valberedningen ska utses och instruktioner för valberedningen.

Valberedning inför årsstämman 2023

 Till ledamöter i Litiums valberedning har utsetts:

  • Daniel Gerlach, representerar Fastpartner
  • Micael Wiklander, representerar ägargruppering bestående av Micael Wiklander, Mikael Lindblom och Dewell/Johan Rutgersson.
  • Olof Nord, representerar RGG Adm-Gruppen
  • Johan Rutgersson, styrelsens ordförande i Litium

Valberedningen har, inom sig, utsett Micael Wiklander till ordförande.