Bolagsstämma

Bolagsstämma

I enlighet med aktiebolagslagen är bolagsstämman bolagets högsta beslutsfattande organ och på bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i för stämman underställda frågor, till exempel fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets vinst, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorer. Utöver årsstämman kan extra bolagsstämma sammankallas. I enlighet med Litiums bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på Litiums webbplats.

Alla aktieägare som är direktregistrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar före bolagsstämman och som har meddelat bolaget sin avsikt att delta (med eventuella biträden) i bolagsstämman senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att närvara vid bolagsstämman och rösta för det antal aktier de innehar. Aktieägare kan delta i bolagsstämman personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Normalt brukar aktieägare kunna registrera sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka anges i kallelsen till stämman.

2024

Kommuniké Bolagsstämma 2024
Förslag till beslut om teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
Underbilaga 1A - villkor teckningsoptioner 2024-27
Fullmaktsformulär
Kallelse till årsstämma 2024

2023

Signerat stämmoprotokoll årsstämma 11 maj
Underbilaga 1A
Fullmaktsformulär
Bilaga - Förslag till beslut teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram
Kallelse till årsstämma 2023

2022

Signerat stämmoprotokoll 13 okt 2022
Fullmaktsformulär
Formulär poströstning
Stämmoprotokoll Litium årsstämma 2022
Undertecknat protokoll
Bilaga - Förslag till beslut om teckningsoptioner
Kallelse till årsstämma 2022
Fullmaktsformulär
Underbilaga

2021

Bilaga 5 – Förslag till beslut om teckningsoptioner
Bilaga 4 – Fullmaktsformulär
Bilaga 3 – Formulär poströstning 2021
Bilaga 2 - Styrelsens förslag till beslut om valberedning
Bilaga 1 - Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
Kallelse bolagsstämma 2021 - 6 maj 2021
Kommuniké bolagsstämma 2021 - 6 maj 2021
Stämmoprotokoll Litiums årsstämma 2021
Underbilaga 1 A - Vilkor teckningsoptioner

2020

Kallelse extra bolagstämma 27 april 2020
Kommuniké bolagsstämma 27 april 2020
Protokoll bolagsstämma 27 april 2020
Kallelse extra bolagstämma 30 mars 2020
Kommuniké extra bolagsstämma 30 mars 2020
Protokoll extra bolagsstämma 30 mars 2020
Protokoll extra bolagsstämma 22 jan 2020
Kallelse extra bolagsstämma 22 jan 2020
Kommuniké extra bolagsstämma 22 jan 2020

2019

Kallelse bolagstämma 14 maj 2019
Protokoll bolagstämma 14 maj 2019
Kommunikè extra bolagstämma 29 jan 2019
Kallelse extra bolagstämma 29 jan 2019

2018

Kallelse bolagstämma 9 maj 2018
Protokoll bolagstämma 9 maj 2018

2017

Protokoll bolagstämma 6 april 2017