Litiums Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor är avsedda att tillämpas för samtliga Litium ABs uppdrag gällande tillhandahållande av produkter och tjänster. Om det i uppdragsavtal med bilagor förekommer motstridiga uppgifter i förhållande till dessa Allmänna villkor har det av parterna träffade uppdragsavtalet med bilagor företräde framför de Allmänna villkoren.

1. Uppdraget

1.1 Omsorg m.m.

Litium skall under uppdragstiden med tillbörlig omsorg och sakkunskap utföra uppdraget i enlighet med avtalade anvisningar och riktlinjer på ett professionellt sätt med iakttagande av god sedvänja inom branschen.

1.2 Genomförande

I den mån det är påkallat för att genomföra uppdraget skall kunden upplåta datortid, kontorslokaler etc. för leveransens genomförande. Litium äger påfordra ersättning för merarbete, som uppstår genom att uppdraget utökas eller ändras eller felaktigheter förekommit i av kunden godkänd kravspecifikation och för tidsspillan eller merarbete på grund av fördröjning i Litiums arbete som orsakats av kunden.

2. Hårdvara

Om inte parterna överenskommit om annat avtalsinnehåll omfattar uppdraget inte leverans av hårdvara. Litium har emellertid att inom uppdraget lämna råd och anvisningar till kunden om den tekniska plattform som är en nödvändig förutsättning för att produkten efter leverans ska fungera för avsett ändamål. Litium friskriver sig dock ansvaret för följderna av kapacitetsbrist, väntetider som kan upplevas alltför långa av användare och motsvarande problem relaterade till hårdvaran som är orsakade av kundens användning av Produkten i strid med Litiums råd och anvisningar.

3. Leverans m.m.

3.1 Leveransdag

Avtalad leveransdag är den dag då leveransen av uppdraget skall uppfylla uppdragsspecifikationen. Effektiv leveransdag är den dag då leveransen av uppdraget objektivt uppfyller uppdragsspecifikationen.

3.2 Leveranskontroll

Kunden ska inom en period av sju arbetsdagar omedelbart efter den dag Litium meddelat kunden att leveransen enligt Litiums uppfattning är fullgjord, låta genomföra en leveranskontroll för att konstatera att uppdraget överensstämmer med uppdragsspecifikationen. Föreligger sådan överensstämmelse enligt ovan ska kunden lämna sitt leveransgodkännande. Om kundens leveransgodkännande uteblir trots skyldighet härom, ska leveransen anses som godkänd sju arbetsdagar från den dag då skyldigheten enligt ovan inträdde för kunden. Effektiv leveransdag är den dag då kunden lämnat eller skulle ha lämnat sitt leveransgodkännande. 

3.3 Leveransförsening

Leveransförsening föreligger när effektiv leveransdag inträffar efter avtalad leveransdag och detta inte beror på Kunden eller på förhållande hänförligt till Kundens sida. Dröjsmål omfattar tid från och med avtalad leveransdag intill effektiv leveransdag eller intill den dag då uppdragsavtalet upphör att gälla på grund av dröjsmålet.

3.4 Tidplan

Den tidplan som skall gälla för uppdraget framgår av uppdragsspecifikationen. I den mån Litium inom ramen för avtalet har att iaktta särskilda hålltider eller projekttider skall detta särskilt framgå av uppdragsspecifikationen eller dokumenteras skriftligt av parterna i särskild ordning.

4. Ekonomi

4.1 Allmänt

Litium har rätt till ersättning för utlägg under förutsättning att dessa har godkänts i förväg av Kunden. Eventuella provisioner eller rabatter som Kunden erhåller vid inköp eller andra beställningar för Kundens räkning tillfaller Kunden om inte annat har avtalats. Prislistan kan ändras löpande under året.

Parterna skall var för sig föra löpande anteckningar över såväl egen nedlagd tid för utfört arbete, som gemensamt nedlagd tid då arbete utförts gemensamt.

Det ankommer på Kunden att inom tio (10) dagar från fakturadatum reklamera mot faktura om det finns skäl att anmärka mot fakturan. Om sådan reklamation uteblir eller sker för sent, har Litiums fakturering automatiskt godkänts. I annat fall skall parterna omedelbart föra förhandling om anmärkningen i syfte att i god anda lösa det problem som är förknippat med den sålunda reklamerade fakturan. Om parterna inte kan lösa problemet i samförstånd, får tvisten lösas i den ordning som anvisas nedan.

4.2 Mervärdesskatt

Alla ersättningar och priser är angivna exkl. moms.

4.3 Betalningsvillkor

All fakturering för upparbetad tid skall ske löpande i efterskott. För Uppdrag skall gälla betalningsvillkoret 30 dagar med rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen. För arbete som skall ersättas på löpande räkning, enligt 60 minuters intervall.

4.4 Indexreglering

Litium äger rätt till årlig prisreglering av detta avtals priser enligt Labour Cost Index (LCI), eller sådant index som kan komma att ersätta nämnda index. Bas för indextal är aktuellt kvartal och år då detta avtal tecknats mellan parterna.

5. Ansvarsfrågor

5.1 Ansvar

Litium ansvarar för skada som åsamkats Kunden genom oaktsamhet, som kan visas vid fullgörandet av Uppdraget.

5.2 Ansvarets omfattning och begränsning

Skadeståndsansvaret omfattar endast ersättning för direkt skada eller direkt förlust, som uppstår på grund av felaktigt utfört arbete eller försummelse i övrigt vid fullgörandet av Litiums uppdrag. Ansvaret omfattar således ej indirekt skada eller indirekt förlust såsom utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst eller annan allmän förmögenhetsskada. Kundens kostnad för merarbete i form av egen tid eller inhyrd arbetstid för att komma till rätta med ådagalagd försummelse från Litiums sida inbegripes i begreppet direkt skada.
Litiums sammanlagda skadeståndsskyldighet har en totalbegränsning som uppgår till 15 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. I den sammanlagda skadeståndsskyldigheten inräknas alla typer av ersättningar som parterna kommit överens om. eller som på annat sätt kan komma i fråga.
Litium ansvarar inte heller för skada, stillestånd och fördröjningar, beroende på att hos Kunden befintlig utrustning eller av Kunden vid annat tillfälle kompletterad utrustning, vilken ej tillhandahållits av Litium, ej kan samexistera med av Litium levererad utrustning. Litium ansvar inte heller för skada, stillestånd och fördröjningar orsakade av annan part gällande tjänster tillhandahållna Kunden.

5.3 Försäkring

Litium skall vara betryggande försäkrad för sitt ansvar enligt Avtalet.

6. Leveransvillkor

Leveransvillkor är fritt Litium, Stockholm.

7. Personal

Litium skall fullgöra uppdraget med anlitande av för uppdraget kompetent personal. Litium har rätt att anlita utomstående underkonsult för fullgörande av uppdraget.

Kunden förbinder sig att under tiden för uppdraget och 12 månader efter att arbetet färdigställts och godkänts att inte erbjuda konsult från uppdragstagaren anställning utan uppdragstagarens skriftliga medgivande från behörig firmatecknare. Om så sker skall ersättning utgå om 3 månaders konsultarvode enligt senast överenskomna uppdragsavtal mellan partnerna.

8. Sekretess

Parterna förbinder sig att iaktta full sekretess kring samtliga de förhållanden som part erhåller kännedom om avseende den andra parten och dennes verksamhet. Sekretessen avser sådana förhållanden som är av särskilt företagshemlig natur och som i övrigt inte är kända för tredje man.

9. Äganderätt

I förhållande till Kunden blir Litium ägare till alla immateriella rättigheter avseende programvaror och dokumentation m.m., som utvecklats av Litium inom ramen för Uppdraget. Kunden erhåller genom Uppdraget en icke exklusiv, icke överlåtbar nyttjanderätt. Kunden får kopiera programprodukterna endast för eget bruk.

10. Källkod

Om Litium ställer in sina betalningar, inleder förhandlingar enligt lagen om företagsrekonstruktion eller försätts i konkurs har Kunden med de begränsningar som framgår nedan, rätt att få del av källkoden/koderna. Äganderätten, upphovsrätten och alla andra rättigheter till källkoden/koderna – utom Beställarens rätt enligt denna klausul – tillkommer Litium även efter det att Kunden fått del av källkoden. Kunden har inte rätt att kopiera – utom för eget bruk i normal omfattning – marknadsföra, upplåta rätt till eller överlåta källkoden/koderna helt eller delvis.

11. Övrigt

Litium har rätt att ändra villkoren i dessa Allmänna villkor. Kunden ska i fall detta sker meddelas sådana förändringar via epost eller genom att Litium publicerar information om detta på Litiums webbplats. Det ankommer på kunden att senast fyra (4) veckor efter att kunden meddelats om ändringar eller då informationen publicerats på Litiums webbplats, att till Litium framföra anmärkningar mot förändringarna. Såtillvida förändringarna inte är att betrakta som ringa och kunden inte accepterar ändringarna, trots försök i god anda att mellan parterna lösa det problem som uppstår för kunden i och med ändringarna, har kunden rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Har kunden inga anmärkningar på förändringarna anses de därmed som accepterade av kunden.

12. Force majeure

Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal på grund av omständighet utanför partens kontroll och som parten ej kan råda över eller förebygga eller övervinna (force majeure), skall detta utgöra befrielsegrund, som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Part skall vidta allt som står i hans makt för att undvika att en force majeure-situation som här avses uppstår och skall alltid omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om force majeure-händelsen. Har uppdragets fullgörande till väsentlig del förhindrats längre tid än två månader på grund av ovan angivna omständighet, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

13. Tvist

Tvist angående tolkningen och tillämpningen av uppdragsavtal med tillhörande bilagor samt av dessa Allmänna villkor ska avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Vid muntlig förhandling ska skiljeförfarandet äga rum i Stockholm.

Om emellertid Skiljedomsinstitutet skulle finna i anledning av tvist – efter det att en påkallelse om skiljeförfarande framställts till Skiljedomsinstitutet – att tvisten lämpligare bör avgöras enligt Skiljedomsinstitutets Regler för det ordinarie skiljeförfarandet – äger Skiljedomsinstitutet besluta härom; i första hand med en ensam skiljeman eller med hänsyn till tvistens värdeomfattning, av tre skiljemän.

13.1 Krav på betalning

Oaktat det ovanstående äger part kräva fullgörelse av ostridig betalningsskyldighet i den ordning som rättsordningen i övrigt erbjuder.